Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frommrrru mrrru viayanek yanek
4603 57a0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOnly2you Only2you
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapozakontrola pozakontrola
8711 4342
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover
9793 f44f
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viaAmericanlover Americanlover
2284 fa2e 500
Reposted fromaisajo aisajo viaOnly2you Only2you
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viameem meem
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viaifyouleave ifyouleave

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viapozakontrola pozakontrola
1481 17ae
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viapozakontrola pozakontrola
1371 fd34 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl