Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamayamar mayamar
8219 d75a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viaazazel azazel
6101 b3b0 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
3867 8e59
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaazazel azazel
6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone viaazazel azazel
5324 45e5
Reposted fromnfading nfading viaazazel azazel
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viaazazel azazel
3926 9212
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
8817 2e04
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka viaazazel azazel
6161 fd52
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaazazel azazel
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viapozakontrola pozakontrola
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viadesperateee desperateee
2838 da24 500
5657 0753
Reposted fromoutoflove outoflove vianestlee nestlee
8981 bf5b 500
Reposted fromnonecares nonecares
9141 eb8f 500
Reposted fromYuei Yuei
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl