Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viapozakontrola pozakontrola
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viadesperateee desperateee
2838 da24 500
5657 0753
Reposted fromoutoflove outoflove vianestlee nestlee
8981 bf5b 500
Reposted fromnonecares nonecares
9141 eb8f 500
Reposted fromYuei Yuei
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viainyou inyou
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaazazel azazel
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamayamar mayamar
7104 7c95
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamayamar mayamar
3850 1c1e 500
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viayanek yanek
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viayanek yanek
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
Wiedziałem, że zginę przez miłość.
Nie wiedziałem, że przez miłość do Ciebie.
Reposted fromazazel azazel
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viaifyouleave ifyouleave
6677 d18b
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl