Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1325 0274
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viarisky risky
1810 3bff 500
Reposted frombrumous brumous viamayamar mayamar
8501 9bc4
Even if you are such a square you drive me crazy. I still love you.
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
trochę się sypię
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianyaako nyaako
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaa-antimatter a-antimatter
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaa-antimatter a-antimatter
2204 a16a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viazoi zoi
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viatulele tulele
9496 a244 500
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viamayamar mayamar
5969 e13f 500
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viamayamar mayamar
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaters laters
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.

Reposted fromatlantyda atlantyda viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl