Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0714 bb6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaOnly2you Only2you
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viakoralina koralina
9906 2210
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
2372 e74e
Reposted fromhare hare viainsanedreamer insanedreamer
2469 0b21
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viaazazel azazel
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaazazel azazel
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viala-lu la-lu
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
0212 4fa9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
3968 89b2
Reposted fromnonperfect nonperfect viairmelin irmelin
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir vianeupsh neupsh
7682 574a 500
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki vianuwanda nuwanda
Reposted frommrrru mrrru viamendacious mendacious
7972 e12a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl