Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6883 5b5d 500
Reposted fromcudowronek cudowronek viatutus tutus
1087 dc6f 500
I believe they call it love...
Reposted byjoannnapanasiowa
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi vianyaako nyaako
8146 41cb
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
2807 0aea
9292 1c0a
Reposted frommakswilczur makswilczur viaoutline outline
8406 776a 500
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaillumination illumination
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...
3868 34fd
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Czego się boję? Ciebie, to znaczy siebie bez Ciebie.
— Mathias Malzieu - "Mechanizm serca"
Reposted frompampam pampam viaoutline outline
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl