Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi vialifeless lifeless
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viala-lu la-lu
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa vialaters laters

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayanek yanek
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

9798 8a26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilence89 silence89
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaifyouleave ifyouleave
0506 53ae
Audrey, I can see myself in you, sweetheart.
Reposted fromitgirl itgirl viaifyouleave ifyouleave
5636 16cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaifyouleave ifyouleave
2457 58b6 500
1143 31c6 500
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
8988 92db 500
Reposted fromrol rol vianyaako nyaako
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatruustme truustme
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaazazel azazel
7558 56b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl